تو داشنگاه شارژ لپ تاپ تموم شد خاموش شد

بعد یه ذره شارژ مونده بود تهش ولی

من دوباره روشنش کردم از اون تهمونده شارژ هم استفاده کرم و دوباره خاموش شد وسط کار

این بار دیگه کامل شارژش ته کشید

زدمش به شارژ و دوباره روشنش کردم

دیدم که بله

صفحه ابی میده

هر کاریم کردم درست نشد و ریپیر و ریکاوری و ریستور و ... هم عمل نکرد

نهایت اینکه مهاجرت کردم به ویندوز ده

یه پروژه کاریم هم توی درایو c بود که به رحمت خدا رفتگریه

ولی در کل چیز ردیفیه

خوشم اومدنصبتا ازش

هر چند ظاهرش زیادی سفیده و ادم یاد مرده های توی سردخونه میافته