امروز کار مربوط به ورزشم درشت شد!
گرفتن حق کلا خیلی شیرینه حتی اگر بعد از دوییدن های بی خودی باشه که به خاطر اشتباه دیگران به ادم تحمیل شده

شاید اصن اگه حق ادمو دو دستی تقدیم کنن یه جورایی عادیه و دیگه این لذت مضاعف رو نداره
در واقع این لذت در جبران (بخشی) از عذاب بیخودیه که به ادم وارد میشه
امروز میخوام تمرکز کنم رو کار پروژه خانمم و احتمالا از دوستم که کمک خواسته بودم بخوام کارشو ول کنه