http://sarbazyy.blogfa.com/post-19.aspx

بخشی از مطلب (توجخ کنید که مطلب سات 87 نوشته شده):

از ابتدای سال جدید میلادی تعداد کشورهایی که سربازی اجباری را حذف کردند از ۱۰۰ به ۱۰۶ کشور رسید. لذا مطلب قبلی را که در مورد وضعیت سربازی در جهان بود را به روز کردم. ای کاش ایران ۱۰۷ باشه! آرزو که بر جوانان عیب نیست!