خیلی دور خیلی نزدکی چیه؟

فاصله من تا موفقیت؟

فاصله من با شکست های گذشته؟

فاصله من امروز با ارمانهام؟

خیلی دور خیلی نزدیک صرفا اسم یه فیلمه؟

نخیییییییییییییر

خیلی دور خیلی نزدکی دو تا سوراخای کمربند منن که دارن منو میکشن

کصافطا یکیش انقد دوره که اگه بخوام کمربند رو بهش ببندم شیکمم سوراخ میشه

اون یکی انقد نزدیکه که اگه بهش ببندم همون کمبرند رو نبندم سنگین ترم

کم بمونده وسط خیابون ابرومو ببره

باید وسطشو یه سوراخ بزنم بیشورو