درست بود

زدم چندتا مداحیای قبلی پلی شد و خیلی هم حسش خوب بود

بازم دانلود کردم

خوبه

اگه بشه جایگزینش میکنم