از وقتی خبر پلاسکو . اتیش نشانها و پلیس های کشته شده رو شنیدم حالم بده

از معدود بارهایی هست که بهخطر مرگ ناراحت میشم

چ اشنا چ غریب معمولا برای مرگ ناراحت نمیشم ولی اینبار...

خدابیامرزدشون