تمام قسمت ها اینجا قرار خواهد گرفت

تمام داستان واقعی و از زندگی خودمه

خوشحال میشم اگه کسی از انتخاب های درست و غلطم درس بگیره و زندگی بهتری داشته باشه

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم