یه زمانی توی زندگیم یه اتفاق خیلی جالب افتاد

یه چیزهایی رو دیدم...

یه تجربیاتی رو داشتم که خیلیا فقط تو فیلما و کتابا در موردش شنیدن و دیدن

دیشب افتاده بود تو مخم ، تو رخت خواب

در مودرش مینویسم

خیلی عالی بودن