یه حس بدیه

نمیدونم چمه

امیدوارم فردا که میرم دانشگاه دنبال کارای پروژه و کارورزی اوضاع بهتر شه

به امید خدا