بعضی وقتا فک میکنم ادمایی که یه مقدار میشناسنم ازم متنفر میشن

یکی از دلایلش اینه که هی حرف مینزنم ولی عمل نمیکنم

حس خوبی نداره

قطعا حس خوبی نداره