خانمم رفته سفر هرچی سعی میکنم تماس بگیرم ج نمیده

خودمم که از ظهر هی خوابم میاد و هرکاری میکنم نه خوابم میبره و نه سرحالم که بشینم سرکارا

اینترنت هم وحشتناک سرعتش اومده پایین

لپ تاپم هم که داره نفسای اخرشو میکشه

سربازی هم که منو لنگ در هوا گذاشته و نمیتونم برم سریه کاری حداقل

داستانی شده ها

ولی بازم خداروشکر

فقط خداکنه خانمم یه خبری بده زودتر

یه خبر خوب