اصن به نظرم اسم این حسو باید گذاشت حس شب

اگه یه وقت در طول روز عذاب وجدان کرده ها و نکرده هاتون اومد سراغتون ، احتمال بدید که قرار بوده دیشب بیاد سراغتون خوشبختانه خواب بودید

والا

نشد یه شب ما بیدار بمونیم مثل ادمیزاد کار کنیم و هزارتا عذاب وجدان نیاد سراغمون

اقا من کار و زندگی دارم وقت نمیکنم همه اش بشینم با داداشم بازی کنم که

این عذاب وجدان دارهه؟

اقا من برا شوخی یه وشگون از دست خانمم گرفتم اونم منو گاز گرفت جاشم موند :|

الان من باید عذاب وجدان داشته باشم اخه؟

اصن عذاب وجدان خره

اهه اه اه

داشتم HTML5 رو تمرین میکردما

کصافط