این روزا کلا خوابام درهم برهم شده

چندتا چندتا خواب میبینم

همه اش هم شلوغ پلوغ و پر از یجان و استرس هست

هیجان خوب نیستا هیجان اعصاب خورد کنه

درستم یادم نمیاد

همون چند دقیقه اول یادمه بعد میپره

بایند سریعشروع کنم به نوشتنشون

اخه جایی میخوندم که خواب هایی که میبینیم یه الگو خاصی اگه داشته باشه ، یعنی میخوان چیزی رو بهمون منتقل کنن

یه جورایی پیامی از سمت بخش ناخوداگاه مغز هستن

منم سعی دارم بفهمم چی به چیه

هرچند به صورت کلی میدونم چی به چیه

همین مشغله ها و نگرانی سربازی و کار و ...

خدانگذره از اونی که میتونه این مسخره بازی سربازی رو حذف کنه و نمیکنه

من که به شخصه از دوسال عمرم که قراره مفت مفت از دست بره تا اجازه داشته باشم تو خیاباونای داغون این مملکت رانندگی کنم و اجازه خرید و فروش داشته باشم و ... نمیگذرم