این چندوقت خیلی درگیر کارای سربازیم

چندتا کار خوب جور شد که به لطف قانون قشنگ سربازی گند زده شد توش رفت

هنوزم دارم میدوم که زودتر بهم اجازه بدن با ماهی پنجاه هزار تومن به مدت دوسال عمرم رو بریزم توی چاه دستشویی

به خاطر عدم دلسوزیه یه عده پول مفت خور

کسایی که احتمالا پسراشون رنگ پادگان رو هم هیچوقت نمیبینن

حالا این وسط ادمای خوبم هستنا

همه مسئولین عوضی نیستن

ولی خوب...

یه کفه ترازو عوضین یه کفه ترازو غیر عوضی ها

ولی این کجا و آن کجا