با توجه به این که پروژه و امتحانات و پیگیری سربازی نیمه اول سالمو به نابودی کشید

میخوام یه نیمچه برنامه و چهارتا هدف دست یافتنی برای نمیه دوم سالم بچینم

دیگه اگر خدا بخواد تا اخر شهریور مشخص میشه این سربازی لعنتی عاقبتش چی میشه و کجا میافتم و چند ماه باید عمرم و حرومه یه مشت حروم لقمه بکنم که نشستن و دم از امام زمان میزنن و گند میزنن به زندگیه ما