ادمای دور و بر و ه نگاه میکنم اکثرا یه سری ایرادات مشابه دارن

الگو داره

الگوشم مشخه

من

من خوبیام توی دیگرانه و بدیام توی دیگران

تعریف از خود نباشه، خوبیای ادمای دور و برم زیاده ولی بدیاشون خیلی رو مخه

گاهی اوقات اصطلاحا یه جورایی گاو نه من دوش میکندشون

کارای خوبشون هم درست دیده نمیشه سر تنبلی و بی برنامگی و غیر حرفه ای بازی

من درخت نیستم

عوض میشم