از شدت فکر و خیال خوابم نمیبره

همه اش دارم اعصاب خودمو به هم میریزم به خاطر تصمیمات دزدا  و حروم لقمه های جمهوری اسلامی

خسته ام

خدا نگذر از اونهایی که بهش میگن خدمت مقدس سربازی تا مردم رو خر کنن

اون بیشعورایی که کاری از دستشون بر میاد ولی نمیکنن