امروز کم انگولار رو کار کردم

و فردا هم همینکارو باید بکنم چون خانمم از مسافرت اومده و باید برم باهاش بیرون و بعدم کلاس ایین نامه و بعدشم که پنجشبنه هم امتحان دارم باید هم امشب و هم وقت ازاد فردا و وقت ازاد پنجنشبه رو تا ساعت دو بذارم برای خوندن کتاب ایین نامه

که اگه خدا بخواد امتحانش رو یه ضرب قبول شم

بحث ناخن و شنا هم پیش بردم

خداروشکر

هرچند خیلیییییی وقت تلف کردم ولی بازم سر حرفام موندم

و برنامه چهل روزه ام رو درست پیش رفتم

سریال دیدنم زیاد بود ولی اونم خوب بود خندیدم

افکار تکرار شونده رو هم نوشتم