دیثیروز با خانمم رفتم بیرون و اومدم یه استراحت کردم و رفتم کلاس ایین نامه

کلاس رو که اومدم خونه برای امتحان امروز خواستم بخونم که البته کم خوندم بیشتر فیلم و استراحت گذشت و واقعا هم خسته بودم

قبل از خواب شنا هم رفتم و ناخن هم که مراقبت کرده بودم

فقط این وسط به خاطر این بحثا یه دو روز انگولار عقب افتاد

که به امید خدا امروز (روز پپنجم) دوباره از سر میگیرمش