یه کم برنامه رو شل کنم ببینم چی میشه

همیشه برای پیشرفت یه چیزی به حال حاضر کارهام اضافه کردم

اینبار کم کردم

سربازیم ظاهرا افتاده اسفند ماه

حالا اگه انقدر که سرباز زیاد دارن نندازن عقب