کارای امروز رو انجام دادم ولی خوب وقت بیش از این حرفا بود

خییییییلی وقت تلف کردم

هی سیال و سریال و سریال

موندم به خدا

میگن هرچیزییه دلیلی داره

یعنی اگه من مثل ادمای علاف میشینم شش ساعت فیلم مبینم یه دلیلی داره و نباید با خودم در بیافتم و به خودم بد و بیراه بگم

باید ببینم علت چیه

من باید بشینم یه صحبت جدی با خودم بکنم

مسخرهاشو در اوردم انصافا

شماها مسخرخ هاتونو در نیارید

من دراوردم اصن جالب نبود