دیدید چی شد؟ به قول جواد رضویان " دیدیندون "؟

چرا این زندگی دکمه کنترل زد ندارهگریه

چرا من همچین اشتباهی کردمگریه

خودم کردم که لعنت بر خودم بادگریه

اخه یکی نیست بگه پسر این چ غلطی بود تو کردی

سیستمم ترکیده بود و رفتم درستش کنم که توی ضبط ویدیوهای اموزشی اذیتم نکنه

الان اومدم خونه میبینم سیستمم دیگه یوتیوب رو باز نمیکنه

چرا اخه

جرا من

من تازه داشتم با یوتیوب حال میکردم

کلی ویدیوهای اموزشی مشتی پیر اورده بودم

البته فیلترشکنم هم خوبه ولی اونجوری بیشتر حال میداد

خدا بهم صبر بده

اقا ویندوز عوض نکنید

بسوزید و بسازید

به به حال روز منه فیلترزده نگاه کنید و درست عبرت بگیرید