بابا بزرگم توی بیمارستان بود

جمعه صبح خبر دادن که فوت کرده

من به شخصه براش خوشحالم

من به شخصه اگر خودم جای اون بود به احتمال قوی ترجیح میدادم که بمیرم

چون سنش بالا و بود و دیگه به مریضی افتاده بود

بدنش فرسوده شده بود

با اینکه بچه هاش هواشو داشتن ولی کاری از دست هیچکس برنمیومد

خدابیامرزدش

ادم خوبی بود در کل